Mensen maken west

Criteria

Het belangrijkste wat je moet weten als je wilt aanvragen bij Fonds voor West is dat jouw idee voor, door of met buurtbewoners is. Meerdere bewoners in een straat of buurt moeten er plezier aan kunnen beleven. Onze doelstelling is het buurtgeluk te vergroten. De initiatieven kunnen op allerlei gebieden plaatsvinden: kunst, cultuur, natuur, welzijn, gezondheid, jeugd, educatie, sport en vrije tijd.

Het maximumbedrag dat je aan kunt vragen is €3.000,= (als stichting of vereniging) en €1.500,= (als privépersoon). Het is mogelijk een bedrag voor een onderdeel van je project aanvragen.

Het is belangrijk voor aanvragers om te beseffen dat sommige projecten op dit moment niet ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld initiatieven waar veel mensen voor bijeenkomen. Wanneer een project ingaat tegen de maatregelen rondom het coronavirus, kan een project hierop worden afgewezen.

Wij geven prioriteit aan projecten die:

een brede en diverse doelgroep bereiken;

* de leefbaarheid in de buurt verbeteren, bijvoorbeeld door het schoner, veiliger of groener maken;

* de samenhang in de buurt, het samenhorigheidsgevoel, bevorderen; dit kan bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken te creëren om verhalen uit te wisselen;

* die de participatie in of door de buurt stimuleren, doordat meerdere buurtbewoners actief uitvoering geven aan (onderdelen van) de activiteit;

Aanvragen worden beoordeeld op onderstaande criteria:

* de aanvrager woont en/of werkt in Amsterdam West.

* het project vindt plaats in Amsterdam West;

* het project draagt bij aan de sociale, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de buurt en/of haar bewoners;

* bewoners zijn actief bij het project betrokken en er is lokaal draagvlak;

* participatie van en uitvoering door (of samen met) vrijwilligers;

* de aanvrager laat zien dat het project origineel is en een aanvulling is op het bestaande aanbod;

* er wordt (waar mogelijk) samengewerkt met bestaande organisaties;

* het project is financieel en organisatorisch onderbouwd en haalbaar;

* waar mogelijk wordt gezocht naar aanvullende financiering.

Let op:

* Het fonds is terughoudend in het vergoeden van uren. Ook is zij terughoudend in het bijdragen aan (herhalingen van) bestaande projecten, tenzij de aanvraag over nieuwe onderdelen gaat.

* Aanvragers die al eerder een aanvraag hebben ingediend, dienen deze eerst af te ronden en te verantwoorden alvorens zij een nieuwe aanvraag kunnen indienen.

* Het fonds ondersteunt in principe geen projecten die al van start zijn gegaan op het moment van aanvraag of projecten die onderdeel uitmaken van reguliere activiteiten van in de buurt actieve organisaties.

* Projecten dienen binnen een termijn van een half jaar na toekenning te hebben plaatsgevonden en dienen ook binnen dit termijn te zijn verantwoord. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits dit expliciet vermeld staat in het projectplan en goed wordt onderbouwd.

* Wij ondersteunen geen projecten met terugwerkende kracht. Je project mag dus niet plaatsvinden voordat het buurtcomité een beslissing heeft genomen tijdens de vergaderingen.

Benieuwd naar hoe een aanvraag er uit kan zien? Download hier de VOORBEELDAANVRAAG.

Initiatiefnemers:
Partners: